آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

فروش انواع کودهای NPK برند وپروفرت :
کود 20 20 20 (سه بیست)
کود 36 12 12
کود 10 52 10
کود 30 5 15
کود مونوآمونیوم فسفات
کود سولفات پتاسیم
کود نیترات پتاسیم
کود نیترات کلسیم
کود سولفات منگنز
کود سولفات منیزیم
کود سولفات روی
کود هیومیک اسید پرک (ریشه زایی)
و انواع خاک گلدان ، کمپوست گاوی و پلیت مرغی
انواع بذر و کودهای خانگی و قارچ کش
در فروشگاه کشاورزی ایران کود با مشاوره رایگان

هزینه پلن های شخصی و فروشگاهی کاهش یافت مشاهده قیمت + خرید پلن
+