آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
نشت یابی در ساری با نانو عایق

توضیحات آگهی

خطوط انتقال آب یکی از مهمترین ارکان سیستم آبرسانی بشمار می آید، لذت نگهداری مناسب از آن، عمر مفید تاسیسات و مدت بهره برداری از شبکه را افزایش داده و یا حداقل امکان کارکرد به اندازه عمر مفید طراحی را بیشتر می کند. بطورکلی خطوط آبرسانی شهر تهران به دو دسته کلی تقسیم می شود. 1- خطوط انتقال آب قدیمی 2- خطوط انتقال آب جدید تقریبا دوره احداث این دو دسته اختلاف حدود 20 تا 40 سال را داشته و تکنولوژی ساخت و اجرای آنها نیز کاملاً متفاوت می باشد. ساخت و اجرای خطوط قدیمی بر اساس اصول فنی وبا رعایت ضوابط خاص صورت گرفته ولی متاسفانه در اجرای خطوط جدید حساسیت کمتر بوده، لذا با اینکه هر دو دسته یک هدف مشترک را داشته (انتقال آب به نقطه مورد نظر) از لحاظ کیفیت متفاوت از هم می باشند. خطوط انتقال آب قدیمی بجز در چند مسیر تقریبا بدون نقص در حال بهره برداری هستند و در مقابل خطوط جدید عللی نظیر اجرای سریع، بافت و سازه های اطراف ترانشه، نیز شهروندان به آب، عدم کنترل مناسب، کیفیت نامناسب جوشکاری وروش های اجرا، آب بند نبودن اولیه خطوط و عدم نظارت صحیح، دارای نشتی آب هستند. بعلت عمل نسبتا زیاد لوله های تشخیص دقیق محل نشتی و حتی آن بدون تجهیزات لاز و پیشرفته امری تقریبا غیر ممکن بوده، از طرفی هنگام بروز حوادث، تشخیص اولیه مهمترین عامل در تعمیر لوله بشمار می رود، لذا با توجه به اهمیت تشخیص محل نشت، ضرورت نشت یابی و برنامه ریزی مربوط، از اصول اولیه تعمیر و نگهداری می باشد. نشت یابی به موقع می تواند از بروز حوادث آینده که قطعی آب و پرداخت هزینه های سنگین را در پی دارد، جلوگیری نماید. بنابراین بر اساس مطالب فوق نشت یابی لوله های آبرسانی در شهر تهران بخصوص لوله های جدید و مقایسه آنها از نظر تعداد فراوانی نشت در واحد طول با لوله های قدیمی، جهت تصمیم گیری مناسب و جلوگیری از هدر رفتن آب ضرورتی اجتناب ناپذیر است (علاج واقعه قبل از وقوع باید نمود) امروزه در دنیا تکنیکهای و تاسیسات مختلفی در زمینه بازبینی شبکه های آبی، به منظور ایجاد امکان بهره برداری و عملکرد بهینه آنها ارائه شده است .

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+