آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
استخدام نیروی خدماتی نظافتی

توضیحات آگهی

به یک نیروی خدماتی نظافتی جهت همکاری نیازمندیم.