آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای
خدمات پژوهش

توضیحات آگهی

ارائه انواع پژوهش
تحقیق
نگار مقاله و پایان نامه
تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Lisrel
texonomy
spss با روش همبستگی

قرعه کشی 2/5 میلیونی آگهیفای رو از دست نده ! هر ماه 1 عدد دستگاه ذخیره شماره مشتریان دایرکت شرکت در قرعه کشی
+