آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

توضیحات آگهی

دستگاه بلوک زنی سالم و سلامت
تمام اتوماتیک سیستم هیدرولیکی
سیلودار صندلی اپراتور تابلو برق کامل
دارای سه قالب ۱۰ و ۱۵ و ۲۰
دارای ۲ عدد فرقون بزرگ مخصوص دستگاه