آگهـــــــیفای
آگهـــــــیفای

پلن شخصی 1 ( هدیه عضویت)

رایگان 7 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 10 آگهی در 7 روز ثبت نمایید. آگهی های این پلن شامل امکانات ویژه از جمله پروفایل حرفه ای - سئوی پیشرفته - هدیه (ویژه و نردبان رایگان) - شرکت در قرعه کشی و ... نمیشود. یکبار مصرف

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن شخصی 2

15,000تومان 15 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 15 آگهی در 15 روز ثبت نمایید. آگهی های این پلن شامل امکانات ویژه از جمله پروفایل حرفه ای - سئوی پیشرفته - هدیه (ویژه و نردبان رایگان) - شرکت در قرعه کشی و ... نمیشود.

3000 تومان از مبلغ این پلن به قلک خیریه آگهیفای اضافه میشود.

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 15 آگهی

پلن شخصی 3

50,000تومان 60 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 60 آگهی در 30 روز ثبت نمایید. آگهی های این پلن شامل امکانات ویژه از جمله پروفایل حرفه ای - سئوی پیشرفته - هدیه (ویژه و نردبان رایگان) - شرکت در قرعه کشی و ... نمیشود.

5000 تومان از مبلغ این پلن به قلک خیریه آگهیفای اضافه میشود.

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 60 آگهی

پلن فروشگاهی 1

200,000تومان 90 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 100 آگهی در 100 روز ثبت نمایید.

این پلن شامل امکانات ویژه زیر میشود :

* نمایش پروفایل حرفه ای

* سئوی پیشرفته آگهی ها و نمایش در گوگل

* هدیه : 1 آگهی ویژه به ارزش 100 هزار تومان

* 1 شانس در قرعه کشی 2/5 میلیون تومانی ماهانه آگهیفای

20000 تومان از مبلغ این پلن به قلک خیریه آگهیفای اضافه میشود.

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 100 آگهی

پلن فروشگاهی 2

300,000تومان 180 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 500 آگهی در 180 روز ثبت نمایید.

این پلن شامل امکانات ویژه زیر میشود :

* نمایش پروفایل حرفه ای

* سئوی پیشرفته آگهی ها و نمایش در گوگل

* هدیه : 2 آگهی ویژه به ارزش 200 هزار تومان

* 2 شانس در قرعه کشی 2/5 میلیون تومانی ماهانه آگهیفای

30000 تومان از مبلغ این پلن به قلک خیریه آگهیفای اضافه میشود.

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 500 آگهی

پلن فروشگاهی 3

500,000تومان 365 روز
با فعالسازی این پلن می توانید 1000 آگهی در 365 روز ثبت نمایید.

این پلن شامل امکانات ویژه زیر میشود :

* نمایش پروفایل حرفه ای

* سئوی پیشرفته آگهی ها و نمایش در گوگل

* هدیه : 3 آگهی ویژه به ارزش 300 هزار تومان

* 3 شانس در قرعه کشی 2/5 میلیون تومانی ماهانه آگهیفای

50000 تومان از مبلغ این پلن به قلک خیریه آگهیفای اضافه میشود.

ثبت آگهی در دسته های غیر رایگان شامل هزینه می باشد و برای انتشار آگهی باید هزینه آن پرداخت شود.

صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1000 آگهی